Log Masuk Sistem

DASAR PRIVASI

Privasi anda sangat penting bagi kami di DMAGIA. Untuk melindungi hak anda dengan lebih baik, kami telah menyediakan Dasar Privasi DMAGIA untuk menerangkan amalan privasi kami secara terperinci. Sila semak Dasar Privasi untuk memahami cara DMAGIA mengumpul dan menggunakan maklumat yang dikaitkan dengan Akaun anda dan/atau penggunaan Perkhidmatan anda ("Maklumat Pengguna"). Dengan menggunakan Perkhidmatan atau menyediakan maklumat di Tapak, anda:

  1. persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan, pendedahan dan/atau pemprosesan Kandungan, data peribadi dan Maklumat Pengguna anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi oleh DMAGIA;
  2. bersetuju dan mengakui bahawa hak proprietari Maklumat Pengguna anda dimiliki bersama oleh anda dan DMAGIA dan
  3. tidak akan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, mendedahkan Maklumat Pengguna anda kepada mana-mana pihak ketiga, atau sebaliknya membenarkan mana-mana pihak ketiga mengakses atau menggunakan Maklumat Pengguna anda, tanpa kebenaran bertulis DMAGIA terlebih dahulu.


Pengguna yang memiliki data peribadi Pengguna lain melalui penggunaan Perkhidmatan (“Pihak Penerima”) dengan ini bersetuju bahawa, mereka akan (1) mematuhi semua undang-undang perlindungan data peribadi yang berkenaan dengan mana-mana data sedemikian; (2) membenarkan Pengguna yang data peribadinya telah dikumpulkan oleh Pihak Penerima ("Pihak Pendedahan") untuk mengalih keluar datanya yang dikumpul daripada pangkalan data Pihak Penerima; dan (3) membenarkan Pihak Pendedahan menyemak maklumat yang telah dikumpul tentang mereka oleh Pihak Penerima, dalam setiap kes (2) dan (3) di atas, dengan mematuhi dan jika dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai.